Skip to content

Contents

📊🕹ประเภทคำสั่งซื้อขาย

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า นอกจากคำสั่งซื้อขายทั่วไปที่ระบุราคาที่แน่นอน (Limit Price Order) แล้วยังมีการส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไขได้อีกด้วย ดังนี้

– Market Order ⌨️

เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยที่..

💡ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด ดังนั้น หากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขาย ด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market Order นั้นจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market Order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันที ที่เข้ามาในระบบ

หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Market Order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขาย ได้หมดทั้งจำนวน ระบบการซื้อขายจะยกเลิกจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

– Special Market Order ⌨️

เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดย

💡ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Special Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด ดังนั้นหากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขาย ด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Special Market Order นั้นจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Special Market Order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันที ที่เข้ามาในระบบ

หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Special Market Order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขาย ได้หมดทั้งจำนวน ระบบการซื้อขายจะจัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือเป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายหรือ เป็นการเสนอขาย ณ ราคาที่ต่ำกว่า ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายหนึ่งช่วงราคา

– Market to limit order ⌨️

เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดย

💡ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Market to limit order การเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุดเพียงลำดับราคาเดียว ดังนั้นหากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขาย ด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market to limit order นั้นจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market to limit order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันที ที่เข้ามาในระบบ

💡หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Market to limit order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขาย ได้หมดทั้งจำนวน ระบบการซื้อขายจะจัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือเป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย

💬คำสั่งที่ระบุราคา Market Order, Special Market Order, Market to limit order สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ได้เฉพาะช่วงเวลาเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น

ATO (At the Open) / ATC (At the Close)

📌ATO เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาก่อนเปิดตลาด (Pre Open) ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

📌ATC เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดปิดการซื้อขาย ณ ราคาปิด สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ในช่วงก่อนปิดตลาด (Pre Close)

💡คำสั่ง ATO และ ATC ที่ไม่ได้รับการจับคู่ ระบบการซื้อขายจะทำการยกเลิกจำนวนที่เหลือทั้งหมด

💡การเรียงลำดับคำสั่งประเภท ATO และ ATC ในระบบการซื้อขายเพื่อการคำนวณหาราคาเปิด หรือราคาปิด จะอยู่ในลำดับก่อนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price Order)

📌IOC (Immediate or Cancel)

เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการสั่งให้ซื้อหรือขายหุ้นตามราคาที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในขณะนั้น โดยทันที หากซื้อหรือขายได้ไม่หมดทั้งจำนวนที่ต้องการ ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก นอกจากนี้ในการส่งคำสั่ง IOC มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

💡ส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น

• ต้องระบุราคาซื้อขายที่แน่นอน

• ไม่สามารถใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขนี้ร่วมกับ ATO, ATC, Market Order, Special Market Order, Market to limit order และ Iceberg

• ใช้ได้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์หลักและหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น

📌FOK (Fill or Kill)

เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหุ้นในราคาที่กำหนด โดยต้องการให้ได้ทั้งจำนวน ที่ต้องการ หากได้ไม่ครบก็จะไม่ซื้อขายเลยโดยให้ยกเลิกคำสั่งนั้นไปทั้งหมด นอกจากนี้ในการส่งคำสั่ง FOK มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

– ส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น

– ต้องระบุราคาซื้อขายที่แน่นอน

– ไม่สามารถใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขนี้ร่วมกับ ATO, ATC, Market Order, Special Market Order, Market to limit order และ Iceberg

– ใช้ได้สำหรับการซื้อขายบนหลักทรัพย์หลักและหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้กับการซื้อขายหลักทรัพย์หน่วยย่อย

📌Iceberg

เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่มีปริมาณสูงเป็นคำสั่งเดียว แต่ไม่ประสงค์จะแสดงจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดในคราวเดียว โดยระบบซื้อขายจะช่วยทยอยส่งคำสั่ง โดยแบ่งเป็นจำนวนหลักทรัพย์เป็นคำสั่งย่อยที่มีจำนวนและราคาเดียวกันเข้าสู่ระบบซื้อขายโดยอัตโนมัติ

คำสั่ง Iceberg จะส่งได้เฉพาะในช่วงเวลาทำการซื้อขายโดยต้องเป็นคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price) ที่ไม่มีเงื่อนไขอื่น และมีคำสั่งย่อยไม่เกิน 100 คำสั่ง

คำสั่ง Iceberg ที่จับคู่ซื้อขายได้ไม่หมดในแต่ละช่วงทำการซื้อขายจะถูกยกเลิก รวมทั้งกรณีที่มีการขึ้นเครื่องหมาย Halt ในหลักทรัพย์นั้นๆ คำสั่ง Iceberg จะถูกยกเลิกเช่นกัน

===============

‍‍‍‍‍‍🌟ติดตามสาระและความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติม

https://www.piknowledge.co

===============

ช่องทางการติดตาม Pi Securities

• Website: https://www.pi.financial

• Facebook: https://bit.ly/38ZpLhq

• Youtube: https://bit.ly/3NEEmgV

• Blockdit: Blockdit.com/pisecurities

• Line@: https://bit.ly/3I2cCk7

• Telegram: https://t.me/pisecurities

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในกรณีต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อ “ทีม Customer Support” บล.พาย ได้ผ่านช่องทางแชทด้านล่าง

Line: https://bit.ly/3I2cCk7

E-mail: [email protected]