Skip to content

ตลาดหุ้น

สูตร 50/30/20 จัดสรรเงินไม่ให้หมดไว เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน

สิ่งงสำคัญลำดับแรกๆ ที่หลายคนอาจลืมไปในการสร้างอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว คือการวางแผนบริหารจัดการเงิน เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นควบคู่ไปกับการเก็บออมเงินและลงทุนไปพร้อมๆ

Top Trending