Skip to content

Contents

1. คิดว่าการสร้าง 1 ล้านบาทแรกไม่ง่าย

เพื่อตัดความโลภที่คิดว่าเงินหามาง่าย และเพิ่มความมุ่งมั่น เพราะกว่าจะลงทุนสร้าง 1 ล้านบาทได้ต้องใช้เวลา เช่น ถ้านำเงินไปลงทุน เดือนละ 2,000 บาท โดยได้ผลตอบแทนปีละ 3% จะต้องใช้เวลาถึง 27 ปี

แต่ถ้าสร้าง 1 ล้านบาทแรกได้แล้ว 1 ล้านต่อไปจะไม่ใช่เรื่องยาก เพราะโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นย่อมมากขึ้นตามมา เช่น ถ้ามี 1 ล้านบาทแล้วเอาไปลงทุนต่อ เงินล้านก็จะเติบโตขึ้นสะสมไปเรื่อยๆ

และสิ่งสำคัญที่ทำให้การสร้างเงินล้านต่อไปไม่ยาก คือประสบการณ์การบ่มเพาะนิสัยและวินัยในการสร้างความมั่งคั่งมาแล้ว เมื่อเราเริ่มต้นได้ถูกทาง ก้าวต่อไปย่อมไม่ใช่เรื่องยาก

2. เริ่มต้นให้เร็วที่สุด

ตัวอย่างเช่น คน 2 คน ลงทุน 50,000 บาทต่อปี เป็นจำนวนเวลา 10 ปีเท่ากัน แล้วปล่อยให้เงินเติบโตต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 ปี แต่เริ่มต้นไม่พร้อมกัน คนที่เริ่มต้นก่อนจะได้เปรียบกว่า

◼ คนเริ่มก่อนตั้งแต่ปีที่ 1 >> เมื่อผ่านไป 30 ปี จะมีเงิน 3.4 ล้านบาท

◼ คนเริ่มในปีที่ 11 >> เมื่อผ่านไป 30 ปี จะมีเงิน 1.5 ล้านบาท

3. เก็บเงินล้านแรกให้ได้ก่อนนำเงินไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย

เพื่อบ่มเพาะนิสัยและวินัยในการสร้างความั่งคั่ง เพราะถ้าสามารถเก็บเงินล้านแรกได้ การจะเก็บล้านต่อไปก็ไม่ยาก

4. อย่าใช้เงินเกินกว่ารายได้ของตัวเอง

อย่าติดกับ Lifestyle Inflation ที่เป็นการใช้เงินมากขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

5. นำเงินเก็บหลังจากกันเงินสำรองไว้แล้วไปลงทุน

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เช่น ลงทุนหุ้น ทองคำ ตราหนี้ หรือกรณีที่เพิ่งเริ่มต้น อาจเริ่มด้วยการจัดพอร์ตลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หลายๆ แบบ (Asset Allocation)

6. เรียนรู้เรื่องการลงทุนในหุ้น

โดยเฉลี่ยตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่ดี นับตั้งแต่ปี 2007 รวม 15 ปี ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 9%

7. อย่าสร้างหนี้ที่ไม่จำเป็น

ถ้าจำเป็นต้องซื้อบ้านหรือรถ ที่ก่อหนี้ในระยะยาว ควรแบ่งส่วนเงินมาเก็บออมและลงทุนด้วย

8. ใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นประโยชน์

เมื่อหักเงินเดือนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นายจ้างจะสมทบเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้การสร้างเงินล้านบาทแรกได้ง่ายขึ้น

9. ดูแลสุขภาพ

เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาล รวมไปถึงการซื้อประกันชีวิต

===============

‍‍‍‍‍‍🌟ติดตามสาระและความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติม

https://www.piknowledge.co

===============

ช่องทางการติดตาม Pi Securities

• Website: https://www.pi.financial

• Facebook: https://bit.ly/38ZpLhq

• Youtube: https://bit.ly/3NEEmgV

• Blockdit: Blockdit.com/pisecurities

• Line@: https://bit.ly/3I2cCk7

• Telegram: https://t.me/pisecurities

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในกรณีต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อ “ทีม Customer Support” บล.พาย ได้ผ่านช่องทางแชทด้านล่าง

Line: https://bit.ly/3I2cCk7

E-mail: [email protected]