Skip to content

Contents

พอร์ตการลงทุนที่ดีเริ่มอย่างไร?

1. กำหนดเป้าหมายของพอร์ตการลงทุน

การกำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ให้ชัดเจนมีความสำคัญ และพอร์ตการลงทุนของแต่ละคนแต่ละแบบประกอบด้วยเงื่อนไขและระยะเวลาที่ต้องการบรรลุเป้าหมายแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเลือกประเภทของสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทน

2. สำรวจตนเอง

การพิจารณาความเหมาะสมของตัวเอง ทั้งระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ ทั้งในแง่ของทัศนคติที่มีต่อการลงทุน อายุ ฐานะ การเงิน และความอดทนต่อการขาดทุน

3. จัดพอร์ตการลงทุน

เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการบริหารพอร์ตการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ โดยการแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์หลายๆ ประเภทที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่ตัวเรายอมรับได้

4. ติดตามผลและปรับปรุงพอร์ต

ควรตรวจพอร์ตทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ว่าผลลัพธ์มีความใกล้เคียงหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่ เพื่อที่จะสามารถปรับพอร์ตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ทัน

ลักษณะของพอร์ตการลงทุนที่ดี

1. ต้องเป็นเงินเย็น

การลงทุนทุกสินทรัพย์มีความผันผวน โดยเฉพาะหุ้นที่อาจขาดทุนได้มากกว่า 20% ในปีใดปีหนึ่ง ดังนั้นเงินที่นำมาลงทุนควรเป็นเงินเย็นที่ไม่มีความจำเป็นต้องนำออกมาใช้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

2. มีสภาพคล่องสูง

ไม่ควรทุ่มเงินลงทุนเพื่อการลงทุน

3. มีความยืดหยุ่น

สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป

4. ไม่หลากหลายหรือกระจัดกระจายมากเกินไป

เพราะจะทำให้ยากในการติดตามราคาและข่าวสาร

5. มีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีความสมดุลกันระหว่างการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อย ให้ผลตอบแทนค่อนข้างแน่นอน

Tips

แน่นอนว่าช่วงต้นของชีวิตการทำงาน เรามีความต้องการสิ่งจำเป็น เช่น บ้านหรือรถยนต์ ทำให้ไม่แปลกใจว่าทำไมสินทรัพย์ประเภทบ้านและรถยนต์มีสัดส่วนที่สูงในคนกลุ่มช่วงเริ่มทำงาน

อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป เราต้องตระหนักเสมอว่าเราต้องสะสมสินทรัพย์ลงทุนมากขึ้นตามคนที่มั่งคั่ง เช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุน หรืออสังหาริมทรัพย์ เพราะไม่ฉะนั้นเราจะติดกับดักรายได้ปานกลางและไม่สามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้

===============

‍‍‍‍‍‍🌟ติดตามสาระและความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติม

https://www.piknowledge.co

===============

ช่องทางการติดตาม Pi Securities

• Website: https://www.pi.financial

• Facebook: https://bit.ly/38ZpLhq

• Youtube: https://bit.ly/3NEEmgV

• Blockdit: Blockdit.com/pisecurities

• Line@: https://bit.ly/3I2cCk7

• Telegram: https://t.me/pisecurities

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในกรณีต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อ “ทีม Customer Support” บล.พาย ได้ผ่านช่องทางแชทด้านล่าง

Line: https://bit.ly/3I2cCk7

E-mail: [email protected]